Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czcionka:

Deklaracja dostępności
<div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href="http://gbpbledzew.naszabiblioteka.com/" id="a11y-url">strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie</a>.</div>
<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">brak danych</span>. Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">brak danych</span>.</p>
<div id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
<ul>
<li>Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,</li>
<li>W kodzie strony są elementy HTML służące prezentacji,</li>
<li>Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,</li>
<li>Strona używa grafik aby przedstawić tekst.</li>
</ul>
</div>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-11-18</span>.</p>
<p>Data ostatniego przeglądu deklaracji: <span id="a11y-data-przeglad">2023-04-07</span>.</p>
<p>Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span id="a11y-audytor"> Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego</span>.</p>
<h2> Skróty klawiaturowe</h2>
<p> Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. </p>
<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba">Elżbieta Białek</span>, <span id="a11y-email">bibliotekabledzew@o2.pl</span>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon">666872413</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.</p>
<p id="a11y-procedura"> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.
</p>
<h2 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p>Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie, Rynek 9, 66-350 Bledzew</p>
<ol>
<li>W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu.</li>
<li>Brak windy. Schody nie spełniają norm szerokości. Korytarze spełniają normy szerokości.</li>
<li>Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</li>
<li>Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.</li>
<li>Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.</li>
<li>Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.</li>
</ol>
<h2 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h2>
<p>Brak aplikacji mobilnych.</p>

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny